Patientinformation GDPR

När du kontaktar mig registrerar jag personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård.

Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter är:

Patientdatalagen, Dataskyddsförordningen och Bokföringslagen.

Jag är skyldig att föra en patientjournal. Den kan exempelvis innehålla:

Personuppgifter som bakgrunden till din kontakt med mig, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när jag har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom ibland rapporteras till myndigheter, försäkringsbolag och liknande. Jag har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett mig ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar mig i min egenskap av behandlare.

Kontaktuppgifterna sparas i mitt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur jag ska bevara dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. Bokföringsunderlag , tex fakturor, skall sparas i 7 år.

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

Jag kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om jag inte är skyldig att göra det till följd av lagar och föreskrifter, eller om jag har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Du har rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen och att få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta mig. Se dock ovan kring ”hur länge jag bevarar dina personuppgifter”.

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende min behandling av dina personuppgifter till mig eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Om du vill använda några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta mig. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber jag dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Intresserat i yoga, psykologiska och existentiella teman?

Abonnera på mitt nyhetsbrev och få hemskickat nyheter och blogginläg varannan måndag. Observera att nyhetsbrev och inlägg än så länga är på danska!

Abonnera här!